INNOVASIVE CO., LTD. Workshop: การสร้าง Digital ID ด้วยเทคโนโลยี PKI “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 43 (WUNCA 43)” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Innovasive Co., Ltd. รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทาง มจธ. เชิญให้มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในฐานะผู้ร่วมพัฒนาการออกแบบระบบ Self-service ในส่วนของการออก Digital ID เพื่อใช้สำหรับ e-signature ของ KMUTT ใน Section Workshop: การสร้าง Digital ID ด้วยเทคโนโลยี PKI ภายใต้ Thai University Consortium CA การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 43 (WUNCA 43)” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น