Infrastructure and Cloud Consulting

บริการที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ, พัฒนา, การจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค (Infrastructure) และบริการคลาวด์ (Cloud Services) ขององค์กรหรือธุรกิจ